Reglement -

Delen

Huisregels

 • Plaats van de bijeenkomsten

  Artikel 1. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in een door het bestuur vooraf aangegeven locatie. De bijeenkomst start om 20.00 uur en is om uiterlijk 23.00 uur afgelopen.

 • Algemeen

  Artikel 2. In gevallen waarin het huishoudelijk statuten niet voorziet, beslist het bestuur.

  Artikel 3. Het recht op interpretatie van dit statuten berust bij het bestuur

 • Bijzondere leden

  Artikel 4. Lid 1 Ereleden zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen, maar dienen op de leden vergadering met een meerderheid van stemmen te worden goedgekeurd.

 • Bijeenkomsten

  Artikel 5. Lid 1 Er wordt gestreefd naar 10 bijeenkomsten per jaar.

  Lid 2 De bijeenkomsten worden gehouden op de 3e maandag van elke maand met uitzondering van december. Juli en augustus zijn er geen avonden i.v.m. vakantie.

  Lid 3 Tenzij vooraf anders vermeld zijn koffie, frisdranken, bier en huiswijnen tijdens de bijeenkomsten gratis, tot 23.00 uur.

  Lid 4 Er zal minimaal 1 keer per jaar een activiteit met de partner georganiseerd worden.

  Lid 5 Als een lid een avond wil organiseren bij hem op zijn bedrijf, wordt dat zeer gewaardeerd en krijgt daarvoor als tegemoetkoming in de kosten per aanwezig lid een vergoeding van €10,-

 • Contributie

  Artikel 7 Lid 1 De contributie bedraagt € 400,- per lid voor een verenigingsjaar. De duur van een verenigingsjaar is vastgelegd op 1 kalenderjaar, ingaande op 1 januari van dat jaar:

  Lid 2 De contributie bij tussentijdse aanmelding wordt voor het eerste verenigingsjaar berekend vanaf de maand dat ze lid worden tot het einde van het lopende verenigingsjaar tegen een prijs van € 40,- per maand.

  Lid 3 De contributie kan overgemaakt worden op bankrekening Rabobank NL66RABO01551.88.003 t..n.v. SON onder vermelding van het lidnummer.

  Lid 4 De contributie dient betaald te zijn voor eind januari van het nieuwe verenigingsjaar. Elk lid krijgt per e-mail, na 1 januari, de contributiefactuur.

  Lid 5 Het lidmaatschap dient 3 maanden voor het einde van het lopende jaar te worden afgemeld. Indien een lid tijdens het jaar om welke reden dan ook, het lidmaatschap opzegt of wordt ontzegd, is de vereniging geen restitutie van de contributie aan het lid verschuldigd. Het lidmaatschap voor een verenigingsjaar wordt stilzwijgend verlengd.

 • Leden

  Artikel 8 . Lid 1 Leden zijn lid op naam en niet op bedrijf. Een lid kan dan ook niet een afgevaardigde sturen bij b.v. verhindering. Er wordt ook verwacht van U als lid dat u zich schriftelijk per mail aan ons afmeld indien u niet aanwezig kunt zijn, dit i.v.m. met reserveringen.

  Lid2 Leden kunnen aspirant leden voordragen aan het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur mag het aspirant-lid een kennismakingsavond bijwonen. Indien een aspirant-lid, lid wil worden zullen haar/zijn naam en het bedrijf of organisatie welke zij/hij vertegenwoordigd door het bestuur aan alle leden per e-mail bekend gemaakt worden. Indien een of meerdere leden bezwaar maken tegen het nieuwe lidmaatschap kan het bestuur het lidmaatschap ontzeggen. Het nieuwe lidmaatschap wordt pas van kracht als aan de financiële verplichtingen is voldaan.

  Lid3 Er wordt als lid verwacht dat hij probeert, zoveel mogelijk alle avonden aanwezig te zijn.

  Artikel 9 Clubleden dienen het bestuur op de hoogte te houden van adres en/of e-mail wijzigingen.

 • Verantwoordelijkheden

  Artikel 10 . Het bestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan of zoekraken van persoonlijke eigendommen .

 • Het bestuur

  Artikel 11 Om de 5 jaar treed officieel een van de bestuursleden af waarbij hij of zij zich verkiesbaar kan stellen of een nieuw bestuurs lid gekozen kan worden. Dit zal per tourbeurt op de jaarvergadering in februari plaats gaan vinden en zorgt ervoor dat er voldoende ervaring in het bestuur gewaarborgd blijft.

  Als er voor de nieuwe termijn kandidaten zijn moeten zij zich 3 weken voor de ledenvergadering kandidaat stellen.

  Ieder jaar dient er in december een kascontrole plaats te vinden door 2 leden van de S.O.N. en dienen hiervoor een verslag van goedkeuring in.

Informatie:

Voorzitter

Adres :

Parksesteeg 1 6611 KH, Overasselt

Telefoon :

06 53714190