Reglement -

Delen

Huisregels

 • Plaats van de bijeenkomsten

  Artikel 1.
  De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in een door het bestuur vooraf aangegeven locatie. De bijeenkomst start om 20.00 uur en is om uiterlijk 23.00 uur afgelopen. In het belang van een specifieke activiteit kunnen tijden worden aangepast. Dit wordt via website en/of leden-app gecommuniceerd.

 • Algemeen

  Artikel 2.
  In gevallen waarin de huishoudelijke statuten niet voorziet, beslist het bestuur.

  Artikel 3.
  Het recht op interpretatie van de statuten berust bij het bestuur.

 • Bijzondere leden

  Artikel 4.
  Ereleden zijn vrijgesteld van contributieverplichtingen, maar dienen op de Algemene Leden Vergadering met meerderheid van stemmen te worden goedgekeurd.

 • Bijeenkomsten

  Artikel 5.
  Lid 1. Er wordt gestreefd naar 10 bijeenkomsten per jaar.

  Lid 2. De bijeenkomsten worden in principe gehouden op de 3e maandag van elke maand met uitzondering van Juni en December. In Juli en Augustus zijn er geen avonden i.v.m. vakantie.

  Lid 3. Tenzij vooraf anders vermeld zijn koffie, frisdranken, bier en huiswijnen tijdens de bijeenkomsten tot 23.00 uur inbegrepen.

  Lid 4. Er wordt minimaal 2 keer per jaar een activiteit georganiseerd, waarbij uw partner ook welkom is.

  Lid 5. Als een lid zelf een avond wil organiseren ter promotie van zijn/haar bedrijf en/of activiteit (zogenaamde adoptie-avond), wordt dat zeer gewaardeerd. Als tegemoetkoming in de kosten wordt hiervoor per aanwezig lid een vergoeding van €10,- ter beschikking gesteld.

 • Contributie

  Artikel 7.
  Lid 1. De contributie voor een verenigingsjaar geldt per lid. De duur van een verenigingsjaar is vastgelegd op 1 kalenderjaar, ingaande op 1 januari van dat jaar. Met ingang van 1 januari 2019 is de contributie vastgesteld op € 500,- en wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Lid 2. De contributie bij tussentijdse aanmelding wordt voor het eerste verenigingsjaar berekend vanaf de maand dat een lid toetreed tot het einde van het lopende verenigingsjaar tegen een prijs van € 50,- per maand.

  Lid 3. De penningmeester zal in het begin van het verenigingsjaar respectievelijk kort na aanmelding van een nieuw lid, per e-mail een digitale factuur versturen voor de verschuldigde contributie naar het e-mail adres dat door het lid werd opgegeven bij aanmelding. Contributie dient overgemaakt te worden op bankrekening Rabobank NL66 RABO 0155 1880 03 te name van SON onder vermelding van het lidnummer en factuurnummer.

  Lid 4. De contributie dient betaald te zijn uiterlijk op 31 januari van het betreffende verenigingsjaar respectievelijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

  Lid 5. Het lidmaatschap dient uiterlijk 3 maanden voor het einde van het lopende verenigingsjaar te worden afgemeld. Indien een lid tijdens het jaar om welke reden dan ook, het lidmaatschap opzegt of wordt ontzegd, is de vereniging geen restitutie van de contributie aan het lid verschuldigd. Het lidmaatschap voor een verenigingsjaar wordt stilzwijgend verlengd.

 • Leden

  Artikel 8.
  Lid 1. Leden zijn lid op naam en niet op bedrijf. Een lid kan niet een afgevaardigde sturen bij bijvoorbeeld verhindering. Van leden wordt verwacht dat zij zich via de website op de pagina van de desbetreffende activiteit aanmelden. Ook wordt van leden verwacht dat zij zich schriftelijk (per e-mail of WhatsApp) afmelden indien zij niet aanwezig kunnen zijn bij een activiteit zodat het bestuur kostenefficiënt reserveringen kan plaatsen.

  Lid 2. Leden kunnen nieuwe (z.g. aspirant-) leden voordragen aan het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur mag het aspirant-lid een kennismakingsavond bijwonen. Indien een aspirant-lid, lid wil worden zullen zijn/haar naam en het bedrijf of organisatie welke hij/zij vertegenwoordigd, door het bestuur aan alle leden kenbaar gemaakt worden. Indien een of meerdere van onze leden bezwaar maken tegen het nieuwe lidmaatschap kan het bestuur het lidmaatschap ontzeggen. Het nieuwe lidmaatschap wordt pas dan van kracht wanneer aan de financiële verplichtingen is voldaan.

  Lid 3. Van onze leden wordt verwacht dat hij/zij probeert om zoveel als mogelijk alle avonden aanwezig te zijn.

  Artikel 9.
  Bij wijzigingen van de contact gegevens (adres, telefoon, e-mail, enz.) dienen leden het bestuur hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te stellen zodat de ledenadministratie up-to-date blijft.

 • Verantwoordelijkheden

  Artikel 10.
  Het bestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen.

 • Het bestuur

  Artikel 11.
  Om de 5 jaar treed officieel een van de bestuursleden af waarbij hij of zij zich opnieuw verkiesbaar kan stellen of een nieuw bestuurslid gekozen kan worden. Dit zal per tourbeurt op de jaarvergadering in februari plaats vinden en zorgt ervoor dat voldoende ervaring in het bestuur gewaarborgd blijft.

  Als er voor de nieuwe termijn kandidaten zijn moeten zij zich uiterlijk 3 weken voor de ledenvergadering kandidaat stellen.

  Voorafgaand aan de ALV dient een kascontrole plaats te vinden door de kascontrole commissie. Deze bestaat uit 2 leden die tijdens de ALV zijn gekozen. Tijdens de ALV brengt de kascontrole commissie verslag uit.

Informatie:

Voorzitter

Adres :

Parksesteeg 1 6611 KH, Overasselt

Telefoon :

06 53714190